اخبار ورزشی » مارکوس یورنته کدام بازیها را از دست می دهد؟