اخبار ورزشی » نگاهی به عملکرد هفت مهاجم رئال در 10 سال اخیر