اخبار بارکلی:”امیدواریم هازارد بماند” بارکلی:”امیدواریم